EXPAT WEALTH AT WORK onderhoudt de www.expatwealthatwork.com Website. Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en het www.expatwealthatwork.com privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Site na te leven. EWAW behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, met onmiddellijke ingang na publicatie op de Site. Controleer deze pagina van de Site regelmatig. We zullen onderaan de Gebruiksvoorwaarden aangeven wanneer er updates zijn. Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kan EWAW uw gebruik van de Site beëindigen, u uitsluiten van toekomstig gebruik van de Site en/of passende juridische stappen tegen u ondernemen.

Beperkte licentie
U krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken en te openen volgens de vereisten en beperkingen van deze Gebruiksvoorwaarden. EWAW kan elk aspect van de Site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten. EWAW kan ook, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de hele of delen van de site beperken. U heeft geen rechten op de bedrijfseigen software en bijbehorende documentatie, indien aanwezig, die aan u wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de site. Behalve zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, heeft u niet het recht om direct of indirect, eigenaar te zijn, te gebruiken, uit te lenen, te verkopen, te verhuren, te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, toe te wijzen, te kopiëren, te vertalen, te wijzigen, aan te passen, te verbeteren, of nieuwe of afgeleide werken te maken van, of de Site of de inhoud ervan (inclusief software) geheel of gedeeltelijk weer te geven, te distribueren, uit te voeren of op enigerlei wijze te exploiteren.

Toegestaan gebruik
Je stemt ermee in dat je alleen gemachtigd bent om pagina's van deze site voor eigen persoonlijk gebruik te bezoeken, te bekijken en een kopie ervan te behouden, en dat je het materiaal op deze site niet zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins verspreiden voor enig ander doel dan voor persoonlijk gebruik, tenzij EWAW je daar specifiek toestemming voor heeft gegeven. Je gaat er ook mee akkoord geen deep-link naar de site te maken voor welk doel dan ook, tenzij EWAW daar specifiek toestemming voor heeft gegeven. De inhoud en software op deze Site is eigendom van EWAW.

Vertegenwoordigingen door u
Door de website te bezoeken, verklaart u, garandeert u en verbindt u zich ertoe dat (a) u minstens 18 jaar oud bent; (b) dat alle materialen van welke aard dan ook die u via de website naar EWAW stuurt of voor opname op de website geen plagiaat plegen, de rechten van derden schenden of er inbreuk op maken, met inbegrip van handelsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken, trade dress, privacy, octrooien of andere persoonlijke of eigendomsrechten.

Geen commercieel gebruik
Deze Site mag niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals de verkoop van koopwaar of diensten van welke aard dan ook. U moet vooraf schriftelijke toestemming van EWAW krijgen om commerciële aanbiedingen van welke aard dan ook op de Site te doen, hetzij door middel van reclame, verzoeken, links of enige andere vorm van communicatie. EWAW zal een onderzoek instellen en gepaste juridische stappen ondernemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwijderen van de beledigende communicatie van de Site en het uitsluiten van dergelijke overtreders van het gebruik van de Site.

Links en zoekresultaten
De Site kan automatisch zoekresultaten produceren die verwijzen naar sites van derden op het World Wide Web. EWAW heeft geen controle over deze sites of de inhoud ervan. EWAW garandeert niet dat de inhoud van deze sites juist, legaal en/of aanstootgevend is. EWAW onderschrijft de inhoud van geen enkele site van derden, noch geeft het enige verklaring of garantie over deze sites, inclusief dat ze geen virussen bevatten of op een andere manier invloed hebben op uw computer. Door de Site te gebruiken om te zoeken of te linken naar een andere site, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u geen claim tegen EWAW kunt indienen voor schade of verlies, van welke aard dan ook, als gevolg van uw gebruik van de Site om zoekresultaten te verkrijgen of te linken naar een andere site. Als u een probleem heeft met een link op de Site, kan u ons hiervan op de hoogte stellen via hello@expatwealthatwork.com.

Auteursrecht
EWAW kan de privileges beëindigen van elke gebruiker die deze site gebruikt om onwettig auteursrechtelijk beschermd materiaal te verzenden zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldig verweer of vrijstelling van fair use om dit te doen. Als u informatie naar deze site stuurt, garandeert u dat de informatie geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom
Hoewel EWAW niet verantwoordelijk is voor de inhoud, kwaliteit of nauwkeurigheid van gegevens die door gebruikers worden verstrekt, compilaties van dergelijke gegevens, tekst, informatie en andere materialen die via het systeem van EWAW aan gebruikers beschikbaar worden gesteld. Het On-line Materiaal is intellectueel eigendom van EWAW en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op intellectueel eigendom. Het On-line Materiaal mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EWAW niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of verspreid worden, tenzij uitdrukkelijk en specifiek toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Het On-line Materiaal is en blijft het exclusieve eigendom van EWAW. Alle rechten, titels en belangen in en op het On-line Materiaal zijn en blijven uitsluitend in handen van EWAW. Onder geen enkele omstandigheid heeft u, direct of indirect, het recht om het On-line Materiaal, of enige rechten daarop, te bezitten, te gebruiken, te kopiëren, uit te lenen, te verkopen, te verhuren, te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te her distribueren, toe te wijzen of anderszins over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek in de Gebruiksvoorwaarden is bepaald. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden draagt enig recht, titel of belang aan u over, behalve dat van een licentie met de uitdrukkelijke rechten en onderworpen aan alle beperkingen hierin. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent u het recht, direct of indirect, om de On-line Materialen te gebruiken om een product voor wederverkoop te maken of om de On-line Materialen te gebruiken op een manier die met EWAW concurreert.

U erkent en gaat ermee akkoord dat EWAW alle rechten, titels en belangen bezit in en op elke kopie, vertaling, wijziging, aanpassing, afgeleid werk of verbetering van het On line Materiaal gemaakt door of voor u. Op verzoek van EWAW moet u alle instrumenten uitvoeren of laten uitvoeren die nodig zijn om deze rechten, titels of belangen aan EWAW over te dragen of deze rechten, titels of belangen in naam van EWAW te perfectioneren.

Afwijzing van garantie
AFWIJZING VAN GARANTIE, BEPERKING VAN SCHADE. EWAW GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF ANDERE SCHENDING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S EN/OF DE SITE. EWAW GEEFT OOK GEEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE DOOR EEN GEBRUIKER VIA DE SITE WORDT INGEDIEND, WEERGEGEVEN OF GEÜPLOAD. EWAW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF BEDRIJFSONDERBREKING VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE SITE, ZELFS INDIEN EWAW OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EWAW IS IN DAT GEVAL BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Overtreding van de gebruiksvoorwaarden
Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat EWAW naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, je toegang tot de site kan beëindigen, of andere beschikbare rechtsmiddelen kan uitoefenen en alle ongeoorloofde gebruikersinformatie kan verwijderen, als EWAW van mening is dat de door jou verstrekte informatie deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of hiermee in strijd is, of de rechten van EWAW of een derde partij schendt, of de wet overtreedt. Je stemt ermee in dat een geldelijke schadevergoeding voor EWAW mogelijk geen afdoende oplossing biedt voor schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden en je stemt in met een voorlopige voorziening of andere billijke genoegdoening voor dergelijke schendingen. EWAW mag gebruikersinformatie over jou vrijgeven als de wet of een dagvaarding dit vereist.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord EWAW, haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site, inclusief ook uw gebruik van de Site om een link naar een andere site te verschaffen of om inhoud of andere informatie naar de Site te uploaden, of uw schending van de Gebruiksvoorwaarden.

Licentie verleend aan u
Door materialen aan EWAW te verstrekken, inclusief door het indienen of uploaden van inhoud of materialen voor gebruik op de site, verklaart en garandeert u dat u of de eigenaar van alle rechten op dergelijke inhoud of materialen EWAW uitdrukkelijk een onherroepelijk wereldwijd recht heeft verleend in alle talen en in eeuwigheid om alle of een deel van de door u verstrekte inhoud en materialen te gebruiken en te exploiteren. EWAW mag dergelijke ingezonden inhoud of materialen naar eigen goeddunken publiceren en distribueren op elke nu bestaande of later ontwikkelde methode. U gaat ermee akkoord dat u afziet van alle claims en geen verhaal hebt tegen EWAW voor enige vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten in enige communicatie, inhoud of materiaal dat aan EWAW is toegezonden. Alle communicatie of materialen die u naar EWAW stuurt, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom rechtelijk en kunnen worden verspreid of gebruikt door EWAW voor elk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, creëren, produceren of op de markt brengen van producten of diensten.

Reclame
De Site kan advertenties en/of sponsoring bevatten. De adverteerders en/of sponsors die deze advertenties en sponsoring aanbieden zijn zelf verantwoordelijk voor het verzekeren dat de materialen die worden ingediend voor opname op de Site accuraat zijn en voldoen aan alle toepasselijke wetten. EWAW is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een adverteerder of sponsor.

Werking op locatie
EWAW beheert deze site vanuit Londen. EWAW beweert niet dat deze website geschikt is voor gebruik op andere locaties. Als je deze website vanuit andere locaties gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving. Je mag geen materialen van deze website gebruiken, exporteren of herexporteren in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot exportwetten en -regelgeving.

Aankopen
Alle online aankopen vallen ook onder de algemene voorwaarden van de respectieve leveranciers van handelsdiensten. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van de betreffende aanbieder van de diensten voordat u een transactie aangaat. Interpretatie. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle andere schriftelijke en mondelinge communicatie of overeenkomsten met betrekking tot de onderwerpen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden besproken. Een verklaring van afstand of wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk wordt gedaan en ondertekend door een bevoegde functionaris van EWAW.

Scheidbaarheid
Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht.
Koppen en sectietitels in deze Overeenkomst zijn voor het gemak en definiëren, beperken of breiden geen enkele bepaling van deze Overeenkomst uit.